Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKAI. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Advokatų profesinė bendrija „STRATEGUM Dargis ir partneriai“ (toliau – Mes, Mums, Mūsų), gerbiame visų savo interneto svetainės www.strategum.lt (toliau – Svetainė) lankytojų teisę į privatumą, todėl įsipareigojame užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.

 

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) reglamentuoja pagrindinius Svetainės lankytojų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus ir tvarką.

 

Naudodamiesi Svetaine, taip pat pateikdami užklausas/prenumeruodami naujienlaiškius (pasiūlymus) bei Mums suteikdami savo asmens duomenis, Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę ir sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis. Jeigu su šios Privatumo politikos nuostatomis nesutinkate, neturėtumėte naudotis Svetaine.

 

Tvarkydami asmens duomenis, Mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nurodymų.

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

 

Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Svetainės lankytojas, kurio asmens duomenis Mes renkame. 

 

Duomenų subjekto sutikimas - bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

 

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba ne automatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

 

Duomenų valdytojas – Advokatų profesinė bendrija „STRATEGUM Dargis ir partneriai“, juridinio asmens kodas 304090343, buveinės adresas: A. Juozapavičiaus pr. 31-11, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie Mus kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

 

Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

 

Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta el. paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims Paslaugas ir / arba teirautis jų nuomonės dėl siūlomų paslaugų.

 

III. TVARKOMI IR RENKAMI ASMENS DUOMENYS

 

Mes renkame ir toliau tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys suteikiate pateikdami užklausą Svetainėje: vardas (pavadinimas), el. pašto adresas bei papildomai užklausoje nurodomi asmens duomenys. Pažymime, jog atskleisti savo ar kitų duomenų subjektų duomenis užklausos žinutėje galima tik esant būtinumui t. y. jeigu be šių duomenų nebūtų įmanoma pateikti išsamaus atsakymo į jūsų užklausą.

 

Pateikus užklausą, joje nurodytus asmens duomenis mes saugosime 3 metus. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.

 

Taip pat, mes renkame ir toliau tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate naudodamiesi Svetaine ar pateikdami užklausas, t. y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir / ar mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, duomenys surinkti naudojant slapukus ir pan.

 

Netiesiogiai pateiktus Jūsų asmens duomenis mes saugosime 3 metus. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.

 

IV. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR PRINCIPAI

 

Aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis Mes tvarkome šiais duomenų tvarkymo tikslais: atsakymo į Jūsų užklausą parengimas ir pateikimas, vykdydami tiesioginę rinkodarą.

 

Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus:

 • tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

 • renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;

 • adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;

 • tikslūs ir prireikus atnaujinami;

 • tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

 

V. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 

Duomenų subjektai turi šias teises, įtvirtintas Reglamente:

 • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

 • teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;

 • teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;

 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);

 • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;

 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;

 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą;

 • teisę nesutikti su automatizuotais atskirų duomenų subjektų atžvilgiu sprendimų priėmimu.

 

Kai asmens duomenys tvarkomi rinkodaros tikslais, duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

 

Duomenų subjektas, siekdamas įgyvendinti savo teises, gali asmeniškai, paštu (adresu A. Juozapavičiaus pr. 31-11, Kaunas), per pasiuntinį ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, pateikti rašytinį prašymą dėl konkrečios teisės įgyvendinimo.

 

Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt/.

 

VI. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

 

Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi Reglamento nuostatomis, Mes Jums siųsime Mūsų naujienlaiškius / pasiūlymus el. paštu.

 

Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu:

 

 • kai Jūs patys užsisakote informacinių pranešimų siuntimą Svetainėje – elektroninio pašto adresas;

 • kai gaunamas Jūsų rašytinis sutikimas – vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, parašas.

 

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra tvarkomi iki jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus arba iki Mūsų naujienlaiškių/pasiūlymų siuntimo rinkodaros tikslais nutraukimo.

 

VII. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

 

Mums pateikti Jūsų asmens duomenys tretiesiems asmenims nėra teikiami, išskyrus įstatymų ar kitų teisės aktų numatyta tvarka.

 

VIII. SLAPUKAI IR JŲ NAUDOJIMAS

 

Siekiant pagerinti lankymąsi Mūsų Svetainėje, joje gali būti naudojami slapukai (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant Mūsų Svetainėje ir yra saugomos Svetainės lankytojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą Svetainėje bei daugiau sužinoti apie Svetainės lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek Svetainę, tiek ir Mūsų teikiamas paslaugas ar Svetainėje pateiktą informaciją. Slapukų pagalba Mes tvarkome nuasmenintus asmens duomenis. 

 

Jeigu Svetainės lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi Google slapukai, jis gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus, juos visus ištrinti arba įjungti/išjungti juos po vieną. Daugiau informacijos apie tinklalapyje naudojamus Google slapukus pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.


IX. PATEIKIAMOS NUORODOS SVETAINĖJE

 

Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines. Tačiau, Mes neprisiimame atsakomybės už trečiųjų šalių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.

 

X. KONTAKTINĖ INFORMACIJA 

 

Iškilus klausimams dėl asmens duomenų tvarkymo, galite susisiekti žemiau nurodytais kontaktais: skambindami telefonu +370 687 26453, paštu Advokatų profesinė bendrija STRATEGUM Dargis ir partneriai, A. Juozapavičiaus pr. 31-11, LT- 45257, Kaunas, el. paštu info@strategum.lt